Thực hành chia subnet

Bài toán:

Cho địa chỉ IP: 192.168.10.210/27.
a.  Địa chỉ này thuộc lớp nào? Giải thích.
b.  Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên?
c.  Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.

 

 

Giải:

192.168.10.210/27 là địa chỉ đã dc chia
với n=3 ->2^3=8 ta có
SM:255.255.255.224
bước nhảy: 256-224=32
liệt kê lớp Net:
192.168.10.0
192.168.10.32
192.168.10.64
192.168.10.96
192.168.10.128
192.168.10.160
192.168.10.192/27 -> IP 192.168.10.210 nằm trong lớp Net này vậy
192.168.10.224
Net ID: 192.168.10.192
Star IP: 192.168.10.193
End IP: 192.168.10.222
Broadcast: 192.168.10.223
192.168.10.192/27 chia thành 4 mạng con
2^n>=4 ->n=2 thì 192.168.10.192/27 -> 192.168.10.192/29
Với n=2 thì ta có SM 255.255.255.248
Vì defaul là /24 = 255.255.255.0
Khi mượn thêm 3 thì /27 = 255.255.255.224
Khi mượn thêm 2 nữa thì tức là thành mượn 5 /29 = 255.255.255.248
Bước nhảy: 256-248=8
Liệt kê:
Net 1  Net ID: 192.168.10.192
Star IP: 192.168.10.193
End IP: 192.168.10.198
SM: 255.255.255.248
Braodcast: 192.168.10.199
Net 2:   Net ID: 192.168.10.200
Star IP: 192.16.10.201
End IP: 192.168.10.206
SM:255.255.255.248
Broadcast: 192.168.10.207
Net 3:  Net ID 192.168.10.208
Star IP: 192.168.10.209
End IP: 192.168.10.214
SM: 255.255.255.248
Broadcast: 192.162.10.215
Net 4:   Net ID 192.168.10.216
Star IP: 192.168.10.217
End IP: 192.168.10.222
SM: 255.255.255.248
Broadcast: 192.168.10.223

Source: http://khanh.com.vn/post/2010/10/20/Subnet-mask-va-cach-chia.aspx

Advertisements